http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/

TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ năm - 12/10/2017 11:54
- Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh;

- Góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thành cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả: Phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học;
TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

 

Số ... / KH – NTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

                    Đức Trọng, ngày      tháng 9 năm 2017.

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT NĂM HỌC 2017 - 2018

I. MỤC ĐÍCH

- Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh;

- Góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thành cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả: Phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học;

- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức đã học để giải những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống;

- Giúp học sinh phương pháp nghiên cứu khoa học: Hình thành ý tưởng, đề xuất giả thuyết khoa học, giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả;

- Qua hội thi cấp trường, nhà trường tuyển chọn các đề tài tham dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật cấp cấp tỉnh năm học 2018.

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ NỘI DUNG THI

1. Đối tượng tham gia:

- Toàn thể học sinh trong nhà trường. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hay đồng đội (mỗi đội không quá 02 học sinh).

- Các tổ bộ môn xây dựng ý tưởng, phân công GV hướng dẫn học sinh thực hiện, hoặc dựa trên ý tưởng của HS, các tổ bộ môn tiến hành lựa chọn hướng dẫn HS thực hiện.

2. Nội dung dự thi:

- Sản phẩm dự thi là đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thuộc 22 lĩnh vực: Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hoá sinh; Y sinh và khoa học sức khỏe; Kỹ thuật y sinh; Sinh học tế bào và phân tử; Hoá học; Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin; Khoa học trái đất và môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng hóa học; Năng lượng vật lí; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật Môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lí và thiên văn; Khoa học thực vật; Rô bốt và máy tính thông minh; Phần mềm hệ thống; Y học chuyển dịch. 

- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

- Nếu dự án dự thi là một phần của một đề tài lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ phần dự án dự thi.

- Thời gian nghiên cứu và hoàn thành dự án cấp trường bắt đầu từ 20/09/2017 đến 15/11/ 2017 (Lựa chọn đề tài dự thi cấp tỉnh).

- Hoàn thành hồ sơ và nộp sản phẩm lên mạng trước 22/12/2017.

 III. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH

1. Thành lập hội đồng khoa học của Trường.

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng khoa học của trường.

- Các thầy cô giáo thuộc tổ công tác dành thời gian để hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp

- Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, giúp học sinh hình thành ý tưởng nghiên cứu.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo bộ môn, Đoàn Thanh niên CSHCM để thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hình thành ý tưởng, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

- Ngay sau khi học sinh đăng ký đề tài nghiên cứu, giáo viên chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo trong Tổ công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học sẽ  cung cấp tài liệu cho học sinh, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hoàn thành đề tài nghiên cứu.

3. Yêu cầu chung:

- Mỗi tổ CM hướng dẫn ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học của HS (Riêng tổ toán – tin; Sử – Địa – Công dân hướng dẫn 2 đề tài). Hội đồng khoa học của Trường lựa chọn 2 đề tài tốt nhất tham gia dự thi cấp Sở.

- Công tác hướng dẫn HS nghiên cứu đề tài khoa học sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá tổ trưởng, tổ chuyên môn.

 IV. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Nhà trường tổ chức các Hội nghị báo cáo đề tài nghiên cứu cấp trường. (Dự kiến ngày 11 tháng 11 năm 2017).

2. Thành phần tham dự Hội nghị:

Mời các tác giả, phụ huynh học sinh có đề tài, giáo viên hướng dẫn, giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ trưởng chuyên môn, Ban Giám hiệu, Bí thư đoàn trường.

V. KINH PHÍ

-  Nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các đề tài nghiên cứu dựa trên tình hình thực tế của nhà trường.

- Nhà trường khuyến khích các nhóm nghiên cứu tự tìm các nhà tài trợ cho đề tài.

VI. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Từ 10/09 đến

   15/10/2017

- Phổ biến kế hoạch chung

- Ban Giám hiệu

- Thảo luận, xây dựng kế hoạch công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật (Xây dựng dự án), Nộp về BGH phê duyệt chậm nhất 15/10/2017.

(GV hướng dẫn tham khảo kĩ khi xây dựng kế hoạch và có sự tham mưu cụ thể về kinh phí).

- Ban Giám hiệu

- Đoàn TN

- GVCN

- GV hướng dẫn

- Nộp phiếu thông tin đề tài NCKH

- HS, GV hướng dẫn.

- Trao đổi với học sinh, phụ huynh học sinh

- GVCN

Từ 15/10 đến 11/11/2017

- Học sinh nghiên cứu đề tài

 

- Học sinh

- Hội đồng KH

- Ban Giám hiệu

- Tiếp tục hỗ trợ học sinh nghiên cứu

- Học sinh

- Hội đồng KH

- Phụ huynh

- Đoàn TN

   

Từ 11/11/2017 đến 15/11/2017

- Hoàn thành đề tài. Lựa chọn đề tài dự thi cấp tỉnh.

- Hội đồng KH

- Tác giả

- Người bảo trợ

Từ  15/11/2017 đến 5/12/2017

- Học sinh hoàn thiện đề tài NCKH

- Tác giả

- Hội đồng KH

- Người bảo trợ

Từ 05/12 đến 15/12/2017

- Nghiệm thu sản phẩm (Báo cáo, bài thuyết minh của học sinh …, mẫu thành phẩm)

- Ban Tổ chức

- Hội đồng KH

- Tác giả

- Người bảo trợ

Từ 15/12 đến 18/12/2017

- Hoàn chỉnh các điều kiện để tham gia hội thi cấp tỉnh.

- Tác giả

- Hội đồng KH

- Người bảo trợ

Từ 19/12 đến 22/12/2017

- Nộp sản phẩm dự thi cấp tỉnh lên trang mạng Trường học kết nối

- Tác giả

- Hội đồng KH

- Người bảo trợ

Tháng 1/2018

- Tham gia hội thi cấp tỉnh (Các đề tài qua vòng sơ loại).

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cần phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu, Tổ công tác, Đoàn TN, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh và các nhà tài trợ trong việc hướng dẫn, động viên học sinh lựa chọn và nghiên cứu các đề tài.

- Nhà trường phát động phong trào tham gia hội thi đến học sinh toàn trường; giới thiệu về Hội thi (Mục đích, đối tượng, nội dung, thang điểm, thể lệ, thời gian…);

-  Đoàn - hội thực hiện việc tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần và khuyến khích học sinh tham gia.

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn giúp đỡ, hướng dẫn học sinh hình thành ý tưởng khoa học và nghiên cứu đề tài.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học năm 2017 - 2018. Nhà trường đề nghị các thầy cô giáo và tập thể liên quan triển khai, thực hiện tốt kế hoạch này. Tổ chức cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham dự hội thi các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2017 – 2018 và những năm học tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ với BGH để được hướng dẫn, trao đổi.

 

Nơi nhận:

  - Ban giám hiệu;

  - Đoàn thanh niên;

  - Các tổ chuyên môn;

  - Website trường;

  - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                            

 Chu Anh Tuấn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây