http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/

Kế hoạch tổ chức Công tác xã hội trong trường học

Thứ sáu - 15/11/2019 21:31
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC XÃ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020
 
SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /KH-NTB                                       Đức Trọng, ngày 06 tháng 11 năm 2019
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác xã hội trong trường học năm học 2018 - 2019
Thực hiện Kế hoạch số 2133/KH-SGDĐT ngày 31/10/2019 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, trường THPT Nguyễn Thái Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội (CTXH) năm học 2018 – 2019 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Nâng cao kiến thức và kỹ năng để người học tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân. Bảo vệ người học trước nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng người học bỏ học, vi phạm pháp luật.
1.2. Nâng cao nhận thức, kỹ năng của cha mẹ hoặc người giám hộ của người học trong việc hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng người học. Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học.
1.3. Kết nối nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp cùng cơ sở giáo dục thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trong trường học.
2. Yêu cầu
2.1. Giữ bí mật các thông tin cá nhân của người học, trường hợp chia sẻ thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
2.2. Tôn trọng các đặc điểm riêng biệt, tính cách, phẩm chất, hoàn cảnh cá nhân của người học, đặt người học vào vị trí trung tâm của các hoạt động trợ giúp.
2.3. Lắng nghe ý kiến của người học và tạo cơ hội để người học tham gia tối đa vào việc thảo luận các giải pháp đối với những vấn đề của bản thân.
2.4. Bảo đảm mọi quyết định đưa ra đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng vì lợi ích tốt nhất của người học nhưng không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
2.5. Bảo đảm mối quan hệ bình đẳng, khách quan, chuẩn mực giữa người học với người tham gia công tác xã hội trong trường học.
II. NHIỆM VỤ
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Nghiêm túc thực hiện các quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Công tác xã hội trong trường học.
- Làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp các các cấp, ngành trên địa bàn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện có hiệu quả Công tác xã hội trong trường học.
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư 33; Thành lập Ban chỉ đạo Công tác xã hội của Trường, phân công thực hiện cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.
- Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh hưởng tiêu cực đến người học; phát hiện các vụ việc liên quan đến người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.
- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ người học rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật
- Thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.
- Phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng, thực hiện việc can thiệp, trợ giúp đối với người học cần can thiệp, trợ giúp khẩn cấp hoặc giáo viên, người học có nhu cầu can thiệp, hỗ trợ.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng cho người học sau can thiệp hoặc người học, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng.
2. Công tác rà soát, phát hiện nguy cơ
- Rà soát, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các hiện tượng bất thường của người học. Chủ động phát hiện người học có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nghỉ học thường xuyên, có nguy cơ bỏ học, bị xâm hại, bị bạo lực, vi phạm pháp luật.
- Thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin của cơ sở giáo dục như hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến người học.
3. Công tác phòng ngừa
- Tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo và hướng dẫn người học về các tình huống, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cộng đồng, xã hội kịp thời phản ánh thông tin về các vụ việc liên quan đến người học và tham gia xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh.
- Hướng dẫn người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ cơ sở giáo dục, Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111, Trung tâm công tác xã hội các cấp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng.
- Cung cấp thông tin, tài liệu, trang bị cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, giáo viên các kiến thức, kỹ năng, phương pháp phát hiện các trường hợp người học có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học, bị căng thẳng, khủng hoảng, nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực và trách nhiệm thông báo, phối hợp giải quyết cùng cơ sở giáo dục.
4. Công tác can thiệp, trợ giúp
4.1. Tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu
a) Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu về nhu cầu hỗ trợ của người học;
Lập báo cáo tiếp nhận thông tin chi tiết theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học trao đổi, lấy ý kiến của người học và các đối tượng liên quan để xác minh lại thông tin vụ việc. Đánh giá toàn diện nhu cầu cần hỗ trợ của người học dựa trên mức độ và nguy cơ bị tổn hại;
Lập báo cáo đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của người học chi tiết theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Chỉ định phương án can thiệp, trợ giúp
Căn cứ kết quả xác minh và đánh giá nhu cầu của người học, Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định phương án can thiệp, trợ giúp đối với người học.
4.2. Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cơ sở giáo dục
a) Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp dựa trên kết quả đánh giá toàn diện về vụ việc hoặc nhu cầu của người học, xác định mục tiêu và các hoạt động can thiệp, trợ giúp người học;
Lập kế hoạch can thiệp trợ giúp người học trong cơ sở giáo dục theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Phê duyệt Kế hoạch can thiệp trợ giúp
Sau khi nhận được Kế hoạch can thiệp, trợ giúp người học, Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm phê duyệt trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.
c) Thực hiện Kế hoạch can thiệp, trợ giúp người học
Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học chủ trì, phối hợp với người học, gia đình người học và các bên liên quan thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp người học theo Kế hoạch được Thủ trưởng cơ sở giáo dục phê duyệt. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp và kịp thời điều chỉnh các hoạt động can thiệp, trợ giúp nếu cần thiết.
d) Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp người học
Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học đánh giá tình trạng và nguy cơ người học bị tổn hại sau can thiệp trợ giúp, đưa ra các nhận định, kết luận về tình trạng hiện tại của người học và nguy cơ bị tổn hại sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp, trợ giúp. Báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
Trường hợp người học không còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại thì báo cáo Thủ trưởng cơ sở giáo dục để kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp;
Trường hợp người học vẫn còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại, tiếp tục thực hiện can thiệp, trợ giúp hoặc lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp mới, phù hợp với tình trạng của người học.
4.3. Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng
a) Trường hợp người học bị xâm hại, bị bạo lực hoặc các vụ việc khác có mức độ phức tạp vượt quá khả năng can thiệp, hỗ trợ của cơ sở giáo dục
Cơ sở giáo dục thực hiện chuyển, gửi đến một trong các cơ quan sau: Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111; Cơ quan Công an cấp xã; Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, thành phố hoặc các Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cấp quận, huyện tại địa phương;
Cơ sở giáo dục liên hệ trực tiếp với Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111 để được hướng dẫn hoặc có Công văn chuyển, gửi vụ việc của người học đến các cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 12 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo;
Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học phối hợp với đơn vị tiếp nhận người học để hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp bảo đảm phù hợp với nhu cầu của người học.
b) Trường hợp người học bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học do vấn đề văn hóa, tôn giáo, di cư, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vượt quá khả năng hỗ trợ của cơ sở giáo dục
Cơ sở giáo dục thông báo trực tiếp hoặc báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người học cư trú để hỗ trợ, vận động người học trở lại trường hoặc có giải pháp quản lý tại địa phương.
5. Công tác hỗ trợ, phát triển
1. Tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu
a) Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu về nhu cầu hỗ trợ của người học;
Lập báo cáo tiếp nhận thông tin chi tiết theo Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học trao đổi, lấy ý kiến của người học và các đối tượng liên quan để xác minh lại thông tin vụ việc. Đánh giá toàn diện nhu cầu cần hỗ trợ của người học dựa trên mức độ và nguy cơ bị tổn hại;
Lập báo cáo đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của người học chi tiết theo Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Chỉ định phương án can thiệp, trợ giúp
Căn cứ kết quả xác minh và đánh giá nhu cầu của người học, Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định phương án can thiệp, trợ giúp đối với người học.
2. Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cơ sở giáo dục
a) Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp dựa trên kết quả đánh giá toàn diện về vụ việc hoặc nhu cầu của người học, xác định mục tiêu và các hoạt động can thiệp, trợ giúp người học;
Lập kế hoạch can thiệp trợ giúp người học trong cơ sở giáo dục theo Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Phê duyệt Kế hoạch can thiệp trợ giúp
Sau khi nhận được Kế hoạch can thiệp, trợ giúp người học, Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm phê duyệt trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.
c) Thực hiện Kế hoạch can thiệp, trợ giúp người học
Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học chủ trì, phối hợp với người học, gia đình người học và các bên liên quan thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp người học theo Kế hoạch được Thủ trưởng cơ sở giáo dục phê duyệt. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp và kịp thời điều chỉnh các hoạt động can thiệp, trợ giúp nếu cần thiết.
d) Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp người học
Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học đánh giá tình trạng và nguy cơ người học bị tổn hại sau can thiệp trợ giúp, đưa ra các nhận định, kết luận về tình trạng hiện tại của người học và nguy cơ bị tổn hại sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp, trợ giúp. Báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp theo Mu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
Trường hợp người học không còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại thì báo cáo Thủ trưởng cơ sở giáo dục để kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp;
Trường hợp người học vẫn còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại, tiếp tục thực hiện can thiệp, trợ giúp hoặc lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp mới, phù hợp với tình trạng của người học.
3. Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng
a) Trường hợp người học bị xâm hại, bị bạo lực hoặc các vụ việc khác có mức độ phức tạp vượt quá khả năng can thiệp, hỗ trợ của cơ sở giáo dục
Cơ sở giáo dục thực hiện chuyển, gửi đến một trong các cơ quan sau: Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111; Cơ quan Công an cấp xã; Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, thành phố hoặc các Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cấp quận, huyện tại địa phương;
Cơ sở giáo dục liên hệ trực tiếp với Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111 để được hướng dẫn hoặc có Công văn chuyển, gửi vụ việc của người học đến các cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 12 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo;
Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học phối hợp với đơn vị tiếp nhận người học để hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp bảo đảm phù hợp với nhu cầu của người học.
b) Trường hợp người học bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học do vấn đề văn hóa, tôn giáo, di cư, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vượt quá khả năng hỗ trợ của cơ sở giáo dục
Cơ sở giáo dục thông báo trực tiếp hoặc báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người học cư trú để hỗ trợ, vận động người học trở lại trường hoặc có giải pháp quản lý tại địa phương.
5. Công tác hỗ trợ phát triển
5.1. Đối với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học
a) Phối hợp với giáo viên, cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã hỗ trợ người học sau khi kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp được tham gia một cách bình đẳng các hoạt động tại cơ sở giáo dục và cộng đồng;
b) Cập nhật và cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách xã hội liên quan cho người học, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục và cha mẹ hoặc người giám hộ để giúp người học tiếp cận hệ thống trợ giúp xã hội;
c) Tham mưu Hiệu trưởng hình thành và phát triển các dịch vụ công tác xã hội trong trường học phù hợp với nhu cầu của người học;
d) Tham mưu Thủ trưởng cơ sở giáo dục kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến người học và thúc đẩy việc thực hiện quyền của người học.
5.2. Đối với Nhà trường: chủ động xây dựng phong trào kết nghĩa giữa trường học với cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương, huy động nguồn lực để hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động công tác xã hội tại cơ sở giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
1.1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư này và tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xã hội trong trường học.
1.2. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học, bố trí nhân sự kiêm nhiệm làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có khả năng tự cân đối tài chính, tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở giáo dục có thể hợp đồng cán bộ chuyên trách triển khai công tác xã hội trong trường học.
1.3. Bảo đảm các điều kiện để thực hiện các nội dung hoạt động công tác xã hội trong trường học tại cơ sở giáo dục.
1.4. Phối hợp, hỗ trợ các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội tổ chức thực hành, thực tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác xã hội trong trường học tại cơ sở giáo dục.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
2.1. Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong trường học theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư này.
2.2. Giáo viên, nhân viên, cán bộ trong cơ sở giáo dục có trách nhiệm phát hiện, báo cáo Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc thông báo với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật hoặc các nguy cơ khác và phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học thực hiện hoạt động phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp người học tại cơ sở giáo dục.
3. Ban đại diện cha mẹ học sinh
3.1. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cha mẹ người học phát hiện, tiếp nhận thông tin về các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị bạo lực, bị xâm hại, bỏ học, vi phạm pháp luật. Chủ động đề xuất và phối hợp với cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động phòng ngừa cho người học.
3.2. Tích cực, phối hợp với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học tham gia các hoạt động can thiệp, trợ giúp người học tại cơ sở giáo dục và cộng đồng khi có đề nghị của cơ sở giáo dục.
3.3. Phân công trách nhiệm của các thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp cùng cơ sở giáo dục trong các hoạt động hỗ trợ phát triển cho người học.
4. Đoàn thanh niên.
4.1. Hướng dẫn các đoàn viên, đội viên phát huy vai trò tự quản, chủ động tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội trong trường học.
4.2. Chủ động thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm làm công tác xã hội với nòng cốt là các đoàn viên, đội viên trong trường, lớp để trợ giúp các người học có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia một cách bình đẳng các hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục và cộng đồng.
5. Học sinh
5.1. Chủ động phát hiện, báo cáo giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học hoặc các giáo viên, nhân viên khác trong Trường các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật hoặc các vấn đề khác có liên quan đến giáo viên, người học.
5.2. Tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bị bắt nạt, bỏ học, vi phạm pháp luật.
3. Chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân, kiến thức, kỹ năng phòng tránh các tình huống nguy hiểm. Có trách nhiệm báo cáo với cha mẹ hoặc giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học, cán bộ, giáo viên, nhân viên khác trong cơ sở giáo dục các vấn đề, khó khăn của bản thân.
 
HIỆU TRƯỞNG


Chu Anh Tuấn

Trần Đức Lợi
Nơi nhận:- Sở GD&ĐT (để b/c);
- CB, GV, NV, HS (thực hiện);
- Webside Trường;
- Lưu: VT.


PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư số: 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
Mu số 01 Báo cáo tiếp nhận thông tin
Mu số 02 Báo cáo đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của người học
Mu số 03 Kế hoạch can thiệp trợ giúp người học trong cơ sở giáo dục
Mu số 04 Báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp
 

Mẫu số 01
 SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Về (vụ việc/trường hợp người học/nhu cầu) ..................(3)

1. Nguồn nhận thông tin:
Thông qua (điện thoại/gặp trực tiếp/người khác báo):.........................................................
Thời gian nhận thông tin: ..........giờ ........phút, ngày .......... tháng ............. năm ................
2. Thông tin về người học (yêu cầu tính bo mật)
Họ và tên: .............................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................................................  Lớp: .............................................
Giới tính: .....................................................................  Dân tộc: .........................................
Địa chgia đình của người học: ...........................................................................................
Họ tên, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ của cha, mẹ (hoặc người giám hộ): .................
...................................................................................  Điện thoại: .......................................
Hoàn cảnh gia đình của người học: ....................................................................................
.............................................................................................................................................
Nội dung của vụ việc hoặc nhu cầu của người học: ...........................................................
.............................................................................................................................................
3. Tình trạng hiện tại của người học
Về thể chất: ..........................................................................................................................
Về tinh thần của người học:..................................................................................................
Vấn đề khác (ghi rõ) .............................................................................................................
.............................................................................................................................................
   ..........., ngày ... tháng ... năm 20.....
Người tiếp nhận thông tin (4)
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên đơn vị
(3) Nêu rõ về vụ việc hoặc nhu cầu của học sinh.
(4) Mu này sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.
 
Mẫu số 02
 
 SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ, NGUY CƠ TỔN HẠI VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC

Họ và tên của người học (hoặc mã số): ............................................................................
Thời điểm đánh giá: ................ giờ .............. phút, ngày ........... tháng .............. năm ......
1. Vấn đề của người học
□ Bhọc, có nguy bỏ học
□ Bị bạo lực, xâm hại
□ Gây ra bạo lực, xâm hại
□ B phân biệt đối xử (về giới, HIV, có vấn đề về gia đình....)
□ Vi phạm pháp luật
□ Vi phạm nội quy trường học.
□ Quan hệ tình dục sớm, không an toàn
□ Bị căng thng, khủng hoảng
Vn đề khác ........................................................................................................................
(ghi rõ) ................................................................................................................................
2. Đánh giá mức độ, nguy cơ tn hại của người học
Đánh giá mức độ tổn hại/ nguy cơ bị tổn hại của người học Mức độ (Cao, Trung bình, Thấp)
Đánh giá về mức độ tổn hại của người học Cao (tổn hại của người học vẫn còn rất nghiêm trọng);
Trung bình (tổn hại của người học còn ít nghiêm trọng);
Thấp (tổn hại của người học không còn nghiêm trọng).
Đánh giá nguy cơ bị tn hại của người học Cao (Người học có nguy cơ cao bị tổn hại);
Trung bình (Người học có nguy cơ bị tổn hại, nhưng không nghiêm trọng);
Thấp (Người học ít hoặc không có nguy cơ bị tổn hại).
Tổng số  
3. Nguyên nhân của các nguy cơ (chủ quan, khách quan)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Nhu cầu của người học:
□ Được nâng cao nhận thức
□ Hỗ trợ về kinh tế
□ Hỗ trợ về tâm lý
□ Hỗ trợ về chăm sóc y tế
□ Hỗ trợ về các chương trình giáo dục đặc biệt
□ Được bảo vệ an toàn
Các nhu cầu ..........................................................................................................................
khác (ghi rõ) ..........................................................................................................................
5. Đề xuất giải pháp
□ Can thiệp, trợ giúp tại trường
□ Kết nối, chuyển gửi
 
Ý kiến lãnh đạo cơ sở giáo dục ............., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Cán bộ phụ trách
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản
(2) Tên đơn vị
 

Mẫu số 03
 SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP NGƯỜI HỌC TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Họ và tên của người học (hoặc mã số): ............................................................................
1. Mục tiêu
□ Người học được đảm bảo an toàn
□ Người học có kiến thức, kỹ năng nhận biết, giải quyết vấn đề
□ Các tổn hại của người học được phục hồi;
□ Các yếu tố không an toàn trong và ngoài nhà trường liên quan đến người học được khắc phục;
Khác (ghi rõ): ..........................................................................
2. Các hoạt động can thiệp, trợ giúp (chọn 1 hoặc nhiều hoạt động)
□ Ngăn chặn các yếu tố gây mất an toàn cho người học
□ Giáo dục nâng cao nhận thức về vấn đề gặp phải
□ Phối hợp nhóm nâng cao nhận thức và tự giải quyết vấn đề
□ Tư vấn, tham vấn
□ Chăm sóc y tế
□ Các hoạt động can thiệp, trợ giúp khác
3. Tổ chức thực hiện
Stt Tên hoạt động Cán bộ thực hiện chính Cán bộ phối hợp Thời gian thực hiện
1 Ngăn chn các yếu tố gây mất an toàn cho người học ................ ................ ................
2 Giáo dục nâng cao nhận thức về vấn đề gặp phải ................ ................ ................
3 Phối hợp nhóm nâng cao nhận thức và tự giải quyết vấn đề ................ ................ ................
4 Tư vấn, tham vấn ................ ................ ................
5 Chăm sóc y tế ................ ................ ................
6 Các hoạt động can thiệp, trợ giúp khác: ........................................... ................ ................ ................
 

Cán bộ phụ trách
(Ký, ghi rõ họ, tên)
......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Lãnh đạo cơ sở giáo dục phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Mẫu số 04
 SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU CAN THIỆP, TRỢ GIÚP

Họ và tên người học: ..........................................................................................................
Họ và tên người thực hiện: ................................................................................................
Ngày, tháng, năm thực hiện: ..............................................................................................
1. Đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp
Đánh giá mức độ tổn hại của người học Mức độ (Cao, Trung bình, Thấp)
Đánh giá về mức độ an toàn của người học Cao (Người học vẫn chưa được an toàn)
Trung bình (Người học được bảo đảm an toàn những vẫn còn nguy cơ)
Thấp (Người học được an toàn tuyệt đối)
Đánh giá về kiến thức, kỹ năng nhận biết, giải quyết vấn đề Cao (Người học chưa có đủ kiến thức, kỹ năng tự giải quyết vấn đề)
Trung bình (Người học cơ bản bước đầu đã có kiến thức, kỹ năng nhưng khả năng xử lý vấn đề còn hạn chế)
Thấp (Người học đã có kiến thc knăng và xử lý tốt các vấn đề)
Đánh giá về mức độ tổn hại của người học Cao (tổn hại của người học vẫn còn rất nghiêm trọng);
Trung bình (tổn hại của người học còn ít nghiêm trọng);
Thấp (tổn hại của người học không còn nghiêm trọng).
Đánh giá về những trở ngại trong môi trường liên quan đến người học Cao (môi trường chăm sóc vẫn có nhiu trở ngại đáng kể để bảo đảm an toàn cho người học);
Trung bình (có một vài trở ngại, nhưng người học vẫn có được sự bảo vệ nhất định);
Thấp (có ít hoặc không có trở ngại nào cho việc bảo vệ người học).
Tng số Cao:
Trung bình:
Thấp:

2. Kết luận về tình trạng của người học:
Nếu nguy cơ người học vẫn còn ở mức độ trung bình hoặc cao cần có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tiếp theo đối với người học □
Nếu kết quả can thiệp, trợ giúp đảm bảo người học ổn định và nguy cơ vấn đề ở mức thấp, chỉ cần theo dõi trong thời gian 2 tháng và kết thúc □
 
Ý kiến lãnh đạo cơ sở giáo dục Cán bộ phụ trách
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây