http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/

Hướng dẫn thủ tục chuyển trường

Thứ hai - 14/09/2015 23:33
Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”;
MD
MD
 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc

___________
Số:  1563 /SGD&ĐT - GDTrH

______________________

                              Dalat, ngày  10    tháng 12  năm 2009

V/v: Hướng dẫn thủ tục chuyển trường.
 
Kính gửi:     - Các Trường Trung học phổ thông;

                   - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.         

 
 Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo về việc ban hành “Quy chế chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”; để phù hợp tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn một số quy định về hồ sơ, thủ tục  chuyển trường, xin học lại  như sau:


A. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG
     I. HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG
            Hồ sơ chuyển trường gồm:
1. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đến.
2. Hồ sơ học tập của học sinh :
            - Học bạ (bản chính), nếu chuyển trường giữa năm học phải có bảng kết quả học tập tính đến thời điểm chuyển trường.
- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao hợp lệ, có bản chính để đối chiếu).
- Bản sao giấy khai sinh .
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp, trong đó nêu rõ loại hình trường trúng tuyển (công lập hay ngoài công lập).
3. Giấy giới thiệu chuyển trường :
Mọi trường hợp chuyển trường đến hoặc đi đều phải có giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi đi cấp. Ngoài ra tùy theo từng trường hợp chuyển trường cần có thêm:
    - Giấy giới thiệu chuyển trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (đối với THCS).
    - Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (đối với THPT).
4. Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
5. Bản sao hộ khẩu (có bản chính để đối chiếu) hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng, các giấy tờ hợp lệ xác nhận việc chuyển chỗ ở của học sinh.
 II.THỦ TỤC, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CHUYỂN TRƯỜNG  
    1. Thẩm quyền giải quyết và thủ tục chuyển đi, chuyển đến ngoại tỉnh:
            1.1. Chuyển đi:
                 a. Thẩm quyền:
- Trường THPT (THCS): Hoàn chỉnh hồ sơ học sinh, bàn giao  hồ sơ cho học  sinh, cấp giấy giới thiệu chuyển trường về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (đối với THPT) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với THCS).
           - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (đối với cấp THPT) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS, kể cả các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng): xem xét hồ sơ và  cấp giấy giới thiệu chuyển đi học tại các tỉnh, thành phố khác.  
                 b. Thủ tục: Học sinh nộp hồ sơ xin cấp giấy Giới thiệu chuyển trường tại Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với THPT) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với THCS)
             1.2. Chuyển đến:
     a. Thẩm quyền giải quyết:
­        - Trường THPT (THCS):  Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và hồ sơ học sinh, nếu đầy đủ và hợp lệ, Hiệu trưởng ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận vào Đơn xin chuyển trường của học sinh.
        -  Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (đối với cấp THPT) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS) xem xét hồ sơ và  cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh xin chuyển đến Lâm Đồng từ các tỉnh, thành phố khác.
     b. Thủ tục về phía học sinh:
   - Học sinh tự liên hệ tại trường THPT (THCS) xin chuyển đến để xin ý kiến tiếp nhận.
   - Học sinh nộp đầy đủ hồ sơ chuyển trường ( đã nêu ở mục I )  tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ( đối với THPT) hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với THCS) để được xem xét giải quyết
     2.Thẩm quyền giải quyết, thủ tục chuyển trường trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng
  2.1.Từ huyện (thị xã ,thành phố ) sang huyện (thị xã ,thành phố ) khác: 
   a. Thẩm quyền:
      - Đối với học sinh THPT, Hiệu trưởng trường nơi đi tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét  giới thiệu về trường tiếp nhận.
      - Đối với học sinh THCS (kể cả học sinh trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) do hai  Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi và nơi đến cho chuyển và tiếp nhận.
    b. Thủ tục về phía học sinh:
  - Liên hệ chuyển trường: Học sinh nộp đơn xin chuyển trường, Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đang theo học, bản sao học bạ và bảng kết quả học tập ( nếu chuyển giữa năm học), các loại giấy tờ có liên quan đến thay đổi nơi cư trú tại trường THPT (hoặc THCS) xin chuyển đến. Khi chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo)  xét duyệt, học sinh vẫn tiếp tục học tại trường cũ và không được rút hồ sơ.
  - Nhập học: Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với THPT) hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với THCS) duyệt cho phép chuyển trường học sinh mới rút toàn bộ hồ sơ chuyển trường   nộp về trường mới và chuyển về trường mới để tiếp tục học.
2.2. Học sinh xin chuyển trường trong phạm vi  huyện (thị xã, thành phố):
Việc chuyển trường trong phạm vi huyện ( thị xã, thành phố) còn tuân thủ các thủ tục riêng sau đây:
– Đối với học sinh lớp đầu cấp: Không giải quyết cho học sinh chuyển trường trên cùng địa bàn huyện (thị xã, thành phố) do học sinh đã có nguyện vọng trong khi đăng ký tuyển sinh.
– Đối với học sinh các lớp không phải lớp đầu cấp:
               + Việc chuyển trường giữa hai trường có điểm chuẩn tuyển sinh ngang nhau hoặc từ trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao đến trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp: Thẩm quyền và thủ tục giải quyết như đã nêu ở mục II. 2.1
              + Việc chuyển từ trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp đến trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao:
      * Chỉ xét những trường hợp xin chuyển trường khi có lý do chính đáng.      
      * Thành lập Hội đồng xét chuyển trường (có quyết định) gồm Lãnh đạo nhà trường, Ban Thanh tra nhân dân, Thư ký Hội đồng giáo dục để xem xét. Nếu Hội đồng đồng ý tiếp nhận, trường gởi hồ sơ đề nghị về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS) hoặc Sở Giáo và Đào tạo (đối với cấp THPT) gồm: Biên bản đề nghị của Hội đồng và các loại giấy tờ xác định lý do xin chuyển trường của học sinh để xin ý kiến phê duyệt.
III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG
    1. Chuyển đi:
                     -  Việc chuyển trường chỉ được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Nếu chuyển trường vào cuối học kỳ I, trường  phải ghi điểm tổng kết học kỳ I và có nhận xét của các  giáo viên bộ môn về học sinh, nhận xét này lập trên một tờ giấy theo mẫu học bạ, Hiệu trưởng ký và đóng dấu  và kèm vào học bạ chuyển trường.
               - Trường hợp  việc chuyển trường thực hiện vào thời điểm giữa học kỳ, nhà trường nơi đi lập phiếu ghi lại các loại điểm số đã có của học sinh để gởi đến trường mới; phiếu điểm lập theo mẫu qui định trong sổ điểm lớp, cuối phiếu điểm Hiệu trưởng ký xác nhận.
              - Trong khi làm thủ tục chuyển đi yêu cầu Hiệu trưởng kiểm tra kỹ tính hợp lệ của các loại hồ sơ học sinh (thông tin về lai lịch học sinh, ảnh học sinh trên học bạ, các loại điểm số, chữ ký giáo viên, kết quả học tập của học sinh, đóng dấu xác nhận các chỗ sửa chữa trong học ba...).
             - Cấp giấy giới thiệu chuyển trường và chuyển toàn bộ hồ sơ học sinh  về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hay Phòng Giáo dục  và Đào tạo  liên quan để được tiếp tục giải quyết thủ tục chuyển trường theo quy định ở mục II.
            - Việc chuyển trường đối với học sinh học lại: Ngoài các qui định trên cần yêu cầu học sinh bổ sung giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước của học sinh.
      Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị, trường học phổ biến rộng rãi đến học sinh và phụ huynh học sinh biết được các thủ tục chuyển đi (lưu ý khi chuyển đi ở các lớp đầu cấp nhất thiết phải qua tuyển sinh lớp 6 hoặc lớp 10 tại Lâm Đồng  mới đủ điều kiện chuyển trường theo quy định ).
   2. Chuyển đến:
       - Chỉ tiếp nhận học sinh vào học ở các trường công lập nếu có hộ khẩu thường trú, hoặc Quyết định điều động, thuyên chuyển  công tác của cha hoặc mẹ, và là học sinh hệ công lập ở trường cũ.
       - Việc chuyển trường của học sinh ngoài công lập hoặc học sinh không có hộ khẩu thường trú đến  học ở trường công lập  phải  được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng xem xét giải quyết từng  trường hợp cụ thể.
       - Đối với học sinh  lớp 10 ngoại tỉnh chuyển đến Lâm Đồng từ đầu năm học, trong khi chờ cấp bằng  tốt nghiệp THCS, học sinh phải có giấy chứng nhận Tốt nghiệp THCS tạm thời do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp, ngoài ra học sinh phải tham gia tuyển sinh lớp 10 tại nơi chuyển đi mới đủ điều kiện chuyển trường theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
B. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC XIN HỌC LẠI:
1.  Hồ sơ xin học lại :
    - Đơn  xin  học lại do học sinh ký.
    - Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).
    - Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).
    - Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
2. Thủ tục xin học lại :
    -Trường hợp xin học lại ở trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép học sau khi đã  kiểm tra hồ sơ.
    - Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường
    - Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học .
 
 C. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT :
1.  Chuyển trường:   Mỗi năm học chỉ giải quyết chuyển trường, tiếp nhận học sinh vào hai thời điểm sau (trừ trường hợp đặc biệt).
            -  Đầu năm học: Từ 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.
            -  Giữa năm học:  Từ 15 tháng 01 đến ngày 30 tháng 01 hàng năm.
            2.  Xin học lại:  Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới .
            Ngày giải quyết chuyển trường và xin học lại tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng: Các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần ( buổi sáng từ 8 giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 14 giờ  đến 16 giờ)
           
Văn bản này thay thế các văn bản trước đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về chuyển trường.  
Việc chuyển trường theo đúng quy định sẽ góp phần ổn định nề nếp nhà trường, tránh những tiêu cực, thắc mắc khiếu nại có thể nảy sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học phải mở sổ theo dõi chuyển trường, có hồ sơ lưu trữ và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.
 
  Nơi nhận:                                                                              KT. GIÁM ĐỐC     
- Như trên;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
      - Ban Giám đốc;                                                                ( Đã ký và đóng dấu)
      - Phòng KT&KĐCLGD, TTr;
      - Lưu: VP,GDTrH.                                                             Hùynh Văn Bảy
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây