http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu kho học kỹ thuật 2018

Thứ ba - 03/10/2017 02:35
V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018
Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu kho học kỹ thuật 2018

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:         /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lâm Đồng, ngày       tháng 7 năm 2017

 

       Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Sở GDĐT Lâm Đồng hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) của tỉnh Lâm Đồng lần thứ X năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể như sau:

          I. Mục đích

          1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

          2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

          3. Phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

          4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.

          5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

          II. Tổ chức triển khai

          Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia Cuộc thi năm học 2017 - 2018, Sở GDĐT đề nghị:

          1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về Cuộc thi đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

          2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi năm học 2017 - 2018, các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

          a) Tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh; biểu dương, khen thưởng học sinh và cán bộ hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH của học sinh trong năm học 2016 - 2017; phát động phong trào NCKH và tham gia Cuộc thi năm học 2017 - 2018;

          b) Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức Cuộc thi, phương pháp NCKH; tạo điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

          c) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

          3. Phát triển Câu lạc bộ KHKT trong các cơ sở giáo dục trung học nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH và sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống;

          4. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; sở khoa học và công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh/thành phố; các nhà khoa học; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia Cuộc thi.

          5. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi của Bộ GDĐT, các đơn vị dự thi thành lập Hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia Cuộc thi. Trong quá trình tổ chức cuộc thi KHKT ở cơ sở, cần bảo đảm sự không trùng lặp nhưng có tác dụng hỗ trợ nhau giữa các cuộc thi dành cho học sinh trung học như: thi ý tưởng sáng tạo; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi hùng biện tiếng Anh; thi thí nghiệm thực hành; thi tin học trẻ không chuyên; thi sáng tạo kĩ thuật thanh thiếu niên và nhi đồng;…

          6. Thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH. Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự Cuộc thi;... Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong Cuộc thi có thể được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

          III. Tổ chức Cuộc thi năm 2017 - 2018

          1. Thời gian và địa điểm tổ chức

a)  Cuộc thi cấp cơ sở: Hoàn thành trước 10/12/2017;

b)  Nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh (trên trang mạng “trường học kết nối”): Trước ngày 25/12/2017;

c) Thời gian tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh dự kiến trong tháng 01/2018 (thời gian cụ thể Sở GDĐT sẽ thông báo sau);

d)  Địa điểm thi cấp tỉnh tại thành phố Đà Lạt.

          2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 THCS và đang học THPT.

          3. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

          4. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

          Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

          5. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại cơ sở giáo dục trung học có học sinh dự thi) bảo trợ, do thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học có học sinh dự thi ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án1B). Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học.

          Ngoài người bảo trợ do thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

          Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).

          6. Đơn vị dự thi

          Mỗi Phòng GDĐT, trường THPT, THCS&THPT trực thuộc Sở GDĐT là một đơn vị dự thi

          7. Đăng ký dự thi

a) Mỗi đơn vị dự thi có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án dự thi. Từ kết quả Cuộc thi cấp cơ sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS&THPT chọn lựa các dự án tập thể, cá nhân có kết quả cao tham gia Cuộc thi cấp tỉnh. Số lượng đề tài dự thi vòng tỉnh quy định như sau: Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo tối đa 03 dự án, mỗi trường THPT, THCS&THPT 01 dự án, riêng Trường THPT Chuyên Thăng Long không quá 10 dự án; Trường THPT Chuyên Bảo Lộc không quá 05 dự án; Trường THPT Bảo Lộc, THPT Đức Trọng, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú tối đa 03 dự án, các trường đã tham gia dự thi những năm học trước tối đa 02 dự án;

b) Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

c) Các đơn vị dự thi sử dụng tài khoản đã được Sở GDĐT bàn giao trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn để quản lí các dự án dự thi của đơn vị mình.

d) Giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi phải có tài khoản trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được dùng để in thẻ dự thi, giấy chứng nhận cho giáo viên và học sinh tham dự Cuộc thi. Học sinh tham gia dự thi (trưởng nhóm đối với dự án tập thể) có nhiệm vụ nộp hồ sơ dự án đăng ký dự thi bao gồm:

          - Phiếu học sinh (Phiếu 1A);

          - Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);

          - Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);

          - Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);

          - Báo cáo kết quả nghiên cứu (Kế hoạch nghiên cứu đã hoàn thiện);

          - Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);

          - Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);

          - Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);

          - Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);

          - Phiếu tham gia của con người (nếu có);

          - Phiếu cho phép thông tin (nếu có);

          - Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);

          - Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);

          - Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có).

          Các mẫu phiếu nói trên có thể tải về tại mục "Công văn/Khoa học kĩ thuật" trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu, nộp lên mạng dưới dạng bản chụp theo định dạng PDF hoặc JPG (Lưu ý: thời điểm phê duyệt dự án của người bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm phê duyệt của Hội đồng khoa học thuộc cơ sở khoa học hoặc của Cuộc thi địa phương trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; thời điểm phê duyệt của Hội đồng thẩm định tại Cuộc thi địa phương trước khi dự thi cấp quốc gia; các phiếu khác có liên quan theo yêu cầu của dự án dự thi). Những dự án không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không phù hợp, thiếu dấu, chữ ký trong các phiếu của hồ sơ sẽ không được tham dự Cuộc thi.

          Báo cáo kết quả nghiên cứu (Kế hoạch nghiên cứu đã hoàn thiện) được trình bày theo mẫu hướng dẫn Kế hoạch nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A.

          Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thi trên mạng là ngày 25/12/2017 (sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa lại). Những dự án không nộp đủ hồ sơ đúng hạn trên mạng sẽ không được tham dự Cuộc thi.

          8. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp Tỉnh

          Căn cứ quy định tại Thông tư 38 và để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi KHKT quốc tế - Intel ISEF, Cuộc thi năm học 2017 - 2018 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

          a) Dự án khoa học

          - Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

          - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

          - Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

          - Tính sáng tạo: 20 điểm;

          - Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

          b) Dự án kĩ thuật

          - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

          - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

          - Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

          - Tính sáng tạo: 20 điểm;

          - Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

          9. Tổ chức thực hiện

Việc tổ chức Cuộc thi năm học 2017 - 2018 được thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012. Để phù hợp với những quy định mới nhất của Cuộc thi KHKT cấp quốc gia và quốc tế - Intel ISEF, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung sau:

a) Cuộc thi phải được đưa vào trong kế hoạch hoạt động của các đơn vị giáo dục từ Phòng GDĐT đến các trường THCS, THPT. Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo từ khâu tập huấn, học tập và phổ biến điều lệ, quy chế, thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định hồ sơ, Ban Giám khảo đến khâu thẩm định đề tài, chọn lựa và trao giải;

b) Cuộc thi phải được tổ chức từ cấp cơ sở, lên cấp huyện, thành phố đến cấp tỉnh. Quá trình tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo tính khách quan, vô tư, công bằng và chính xác, có tính giáo dục và tính khoa học cao;

c) Kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân;

d) Các Trường THPT, THCS&THPT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí, liên hệ tài trợ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở cho học sinh THPT theo qui định;

e) Các Phòng GDĐT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí, liên hệ tài trợ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở cho học sinh THCS theo qui định;

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng lần thứ X năm 2017 - 2018, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT và các trường THPT, THCS&THPT, PT DTNT triển khai tốt kế hoạch này và xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học 2017 - 2018. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Vụ GDTrH Bộ GDĐT;

- Lãnh đạo Sở GDĐT;

- Các Phòng GDĐT;    

- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VP, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Lợi

 

 

 

 

                                                                                                         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ABC
ABC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây